Statutter Ipa Norge

Her finner du statuttene for Ipa Norge

LOVER FOR INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION NORSK SEKSJON

§ 1 Navn og motto

§ 1.1 Organisasjonens navn er på engelsk International Police Association forkortet IPA. Dens norske avdeling benevnes “Norsk Seksjon”, er tilsluttet den internasjonale organisasjonen og er forpliktet på dens regelverk i den utstrekning dette ikke kommer i konflikt med norsk lov og borgerlige rettigheter.

§ 1.2 Organisasjonens motto er på esperanto ”SERVO PER AMIKECO” og betyr ”Tjeneste gjennom vennskap”.
§ 1.3 IPA-emblemet er beskyttet ved ”©, Copyright by IPA 1974”.
§ 2 Målsetting

§ 2.1 International Police Association, er en selvstendig organisasjon for politifolk i aktiv tjeneste eller pensjonert fra slik tjeneste, uten hensyn til grad, kjønn, rase, hudfarge, språk eller religion og har som formål å fremme vennskap over landegrensene og internasjonal forståelse og samarbeid. Diskusjoner av politisk eller religiøs art må ikke forekomme innen organisasjonen. IPA er forpliktet på FNs menneskerettskonvensjon av 1948.

§ 2.2 IPA vil arbeide for å:

§ 2.2.(1) fremme vennskapelige forbindelser mellom politifolk fra hele verden gjennom tiltak som kommunikasjon, ferieutveksling, familiekontakter og internasjonale politisammenkomster

§ 2.2.(2) fremme kameratskap og samhørighet mellom alle som har sitt arbeid i politiet eller er pensjonert fra dette, så vel på det nasjonale som på det internasjonale plan
§ 2.2.(3) fremme respekt for lov, orden og grunnleggende menneskerettigheter blant politifolk i de land der organisasjonen er representert
§ 2.2.(4). fremme politiets alminnelige anseelse ved å bidra til økt kompetanse blant medlemmene og forståelse for politiyrket blant allmennheten, gjennom sosial, kulturell og opplysende virksomhet
§ 2.2.(5) fremme ungdomsutvekslinger og arrangementer for ungdom for økt toleranse og forståelse mellom folkene og forståelse for politiets arbeid i samfunnet
§ 2.2.(6) fremme økt kunnskap om organisasjonen og dens formål blant politifolk nasjonalt som internasjonalt, bl.a. ved utgivelse og utveksling av medlemsblad og deltagelse i sosiale media. 
§ 3 Organisering og ansvarsfraskrivelse

§ 3.1 IPA Norsk Seksjon skal bestå av regioner. I en region kan det opprettes en eller flere grupper.

§ 3.2 Alle beslutninger som tas av landsmøtet og landsstyret er bindende for regionene og gruppene.
§ 3.3 Verken IPA som organisasjon eller noen av dens underavdelinger – regioner og grupper- kan bli holdt ansvarlig for noens død, skade eller sykdom av noen som helst art som måtte ramme noen som følge av noe arrangement eller annet tiltak i regi av organisasjonen.
§ 4 Medlemskap

§ 4.1 Alle som har sitt arbeid i politiet i Norge, enten med politiutdanning eller politimyndighet i Norge, har permisjon fra, eller er pensjonert fra slik stilling, samt studenter ved Politihøgskolen fra og med andre studieår, kan bli medlem av organisasjonen. 

Ethvert medlem er forpliktet til å støtte og fremme organisasjonens formål. Medlemmer skal representere organisasjonen på en verdig måte.

§ 4.2 Det gis følgende medlemskap:

§ 4.2.(1) Ordinært medlemskap som kan oppnås ved søknad til seksjonen, mot betaling av den til enhver tid fastsatte årskontingent. Søknaden sendes seksjonen. Som legitimasjon av medlemskap skal opptatt medlem motta nummerert medlemskort etter godkjent internasjonal standard.

§ 4.2.(2) Ekstraordinært medlemskap som etter søknad kan gis til utenlandske politifolk dersom organisasjonen ikke finnes i vedkommendes hjemland (utenlandsk assosiert medlem). Slikt medlemskap opphører ved godkjenning av nasjonal seksjon i vedkommende land.
§ 4.2.(3) Æresmedlemskap kan tildeles et IPA medlem som i særlig grad har nedlagt et fortjenstfullt arbeid for organisasjonen, jf. lovenes §§ 17.1 og 9.8. Et æresmedlem har de samme rettigheter og forpliktelser som ordinære medlemmer, med mindre annet er bestemt.
§ 4.3 Medlemsregister. 

Landsstyret besørger ført register over samtlige medlemmer. Medlemsregisteret gjennomgås og avstemmes med regionene etter landsstyrets nærmere bestemmelse, jf § 14.4(1)

§ 5 Opphør av medlemskap 
§ 5.1. Medlemskap opphører ved:
§ 5.1.(1) Medlemmets egen skriftlige utmelding
§ 5.1.(2) Når et medlem slutter i politiet før oppnådd pensjonsalder
§ 5.1.(3) Når et medlem tross purring skylder kontingent 1. desember.
§ 5.2 Dersom et medlem har utvist uverdig atferd eller atferd som strider mot IPAs lover, regler og interesser, nasjonalt eller internasjonalt, kan han ekskluderes etter vedtak av et disiplinærutvalg som skal bestå av sekretariatet med tillegg av lederen og et medlem av regionstyret i vedkommendes region. Et ekskludert medlem kan anke avgjørelsen inn for landsstyret.
§ 6 Medlemskontingent
§ 6.1 Landsmøtet fastsetter medlemskontingenten og hvordan den skal fordeles mellom de ulike ledd i organisasjonen, jf lovenes § 9.5. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent. Fastsettelse av medlemskontingent er post på landsmøtets agenda.
§ 6.2 Landsstyret fastsetter hvordan kontingenten skal betales og fristen for betalingen. Det kan avtales elektronisk betalingsoverføring. Dersom ikke landsstyret bestemmer annet, skal medlemmet besørge kontingenten betalt hovedkassereren i seksjonen innen 1. mars angjeldende år. Ved innmelding etter 1. november betales ikke kontingent for angjeldende år.
§ 7 Landsmøtet
§ 7.1 Landsmøtet er seksjonens høyeste myndighet, og avholdes hvert tredje år innen 1. mai.  Landsstyret fastsetter tid og sted for møtet minst 1 år i forveien. Innkalling med forslag til dagsorden skal skje med minst to måneders varsel.
§ 7.1.(1) Saker som regionene ønsker behandlet av landsmøtet skal sendes sekretariatet innen 30 dager før landsmøtet og skal være undertegnet av lederen og sekretæren i regionen.
§ 7.1.(2) Saker som et medlem ønsker behandlet sendes sekretariatet innen 30 dager før landsmøtet.
§ 7.1.(3) Landsstyrets beretning for valgperioden og regnskapet sendes regionene senest 14 dager før landsmøtet  
§ 7.2 Ekstraordinært landsmøte avholdes når landsstyret bestemmer det, eller etter krav fra minst 1/3 av regionene. Innkalling til ekstraordinært landsmøte med forslag til dagsorden skal skje med minst tre ukers varsel.
§ 7.3 Landsmøtet skal respektere og følge opp bestemmelser og vedtak fattet av IPAs verdenskongress (World Congress, WC) i den utstrekning det er praktisk mulig uten å komme i konflikt med nasjonale lover, borgerlige og tjenstlige forpliktelser og IPA Norsk Seksjons regelverk.
§ 7.4 Alle medlemmer av IPA Norsk Seksjon har møte- og talerett på landsmøtet.
§ 8 Fullmakter, stemmerett og avstemninger på landsmøtet 
§ 8.1 Regionen kan avgi inntil to skriftlige fullmakter til en delegert fra sin region. Fullmaktene skal være undertegnet av lederen og sekretæren i regionen. Landsstyremedlem kan ikke gis møtefullmakt fra regionen.
§ 8.2 Hver region kan avgi tre stemmer. I tillegg har Landsstyret tre stemmer som avgis ved presidenten.
§ 8.3 En region kan gi en annen region skriftlig fullmakt til å stemme for seg, men bare med en stemme. 
§ 8.4 For endringer i seksjonens lover og beslutning om oppløsning av IPA Norsk Seksjon, kreves 2/3 flertall. Alle andre beslutninger fattes med alminnelig flertall av avgitte stemmer. Valg mellom flere kandidater til samme verv skal skje ved skriftlig avstemning. Ellers foregår avstemninger ved håndsopprekking. Enhver representant kan kreve skriftlig avstemning.
§ 9 Landsmøtets oppgaver 
§ 9.1 Landsmøtet behandler og fastsetter lover for IPA Norsk Seksjon, og kan gi landsstyret og underliggende ledd generelle og spesielle instrukser og pålegg om oppgaveutførelsen.
§ 9.2 Landsmøtet velger landsstyret for treårsperioden frem til neste ordinære landsmøte. I tillegg velges to revisorer og valgkomite med tre medlemmer, alle med personlige varamedlemmer. Det velges også et Æresmedlems- og hedersmerkeutvalg med leder og to medlemmer hvorav det til enhver tid bør være minst ett æresmedlem eller innehaver av hedersmerket. Til utvalget velges personlige varamedlemmer.
§ 9.3 Landsstyret består av: 

President, Leder av fagkomite, Leder av sosialkomite, Leder av kulturkomite, Generalsekretær, Assisterende generalsekretær, Hovedkasserer, Redaktør, to styremedlemmer, tre varamedlemmer. Landsmøtet velger visepresident blant de tre valgte komitelederne.  

§ 9.3.(1) Valgkomiteen og alle regioner kan fremme forslag om medlemmer til landsstyret. Forslag skal foreligge samtidig med innkallingen til landsmøtet, og skal inneholde en kort CV for hver kandidat som foreslås til tillitsverv. Valgkomiteen kan fremme flere forslag i rekkefølge til samme verv. Benkeforslag på kandidater kan fremsettes med støtte fra minst en region. Ved forslag til kandidater bør det søkes opprettholdt en viss kontinuitet i landsstyrets sammensetning. Foreslåtte kandidater må ha sagt seg villig til å ta valg.
§ 9.4 Dersom det i løpet av en valgperiode oppstår vakanser i noen av de faste tillitsvervene, trer landsstyrets varamedlemmer inn som styremedlemmer i den rekkefølge de er valgt, for den gjenværende del av valgperioden, jf. § 9.3. Om ytterligere vakanser oppstår, kan landsstyret oppnevne nye medlemmer. Oppstår det vakanser blant lederne av komiteene, velger landsstyret nye ledere av komiteene blant landsstyrets valgte medlemmer. Dersom det ved vakanser i løpet av perioden skulle oppstå behov for særlig kompetanse, kan landsstyret oppnevne medlem med slik kompetanse.
§ 9.5 Landsmøtet fastsetter medlemskontingenten, jf. § 6.1, behandler landsstyrets treårsberetning og regnskap, og tar stilling til om landsstyret skal meddeles ansvarsfrihet, samt innkomne forslag. For at et forslag skal kunne behandles, må det ha støtte fra landsstyret eller fra en region. Landsmøtet kan gi retningslinjer for driften av seksjonen i valgperioden.
§ 9.6 Landsmøtet oppretter og nedlegger regioner og fastsetter regionsgrensene.
§ 9.7 Landsmøtet kan vedta å opprette stipend og fond og fastsetter reglement for forvaltningen.
§ 9.8 Æresmedlemskap og hedersmerket overrekkes på landsmøtet, jf. §§ 4.2(3) og 17.1 Tildeling av æresmedlemskap eller hedersmerket er egen post på dagsorden ved et landsmøte. 

Et æresmedlem overrekkes på landsmøtet merke og diplom som fastsettes av landsstyret. 

Landsstyret kan beslutte å dekke reise- og oppholdsutgifter til landsmøtet for æresmedlemmer. 

Landsmøtet kan gi nærmere bestemmelser.

§ 10 Landsstyret
§ 10.1 Landsstyret blir ledet av presidenten og avholder møte to ganger årlig. Det året det ikke er Landsmøte, skal regionslederne inviteres til å delta på ett av landsstyremøtene. Innkalling sendes med minst to måneders varsel. Saker som ønskes behandlet, sendes generalsekretæren innen 30 dager før møtet. Saksliste sendes medlemmene innen to uker før møtet.
§ 10.2 Landsstyret er beslutningsdyktig med minst halvdelen av medlemmene til stede. I tilfelle stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme. Landsstyret kan innkalle en eller flere regionledere til å delta på møtene. Protokoll fra møtene sendes medlemmene og regionlederne.
§ 10.3 Landsstyret forestår driften av seksjonen på nasjonalt nivå og kan instruere underordnede ledd i organisatoriske spørsmål. Landsstyret skal ha utskrift av protokollene fra regioner og grupper.
§ 10.3 (1) Dersom regionene ikke overholder de pålagte innrapporteringer som nevnt i § 14.4 og § 6.2, kan landsstyret holde tilbake overføringen av medlemskontingent til den/de aktuelle regionen(e) inntil dette er brakt i orden.
§ 10.4 Landsstyret forvalter seksjonens økonomi og setter opp budsjett og fører regnskap i samsvar med fastsatt økonomiinstruks, alminnelig praksis og god regnskapsskikk.
§ 10.5 Landsstyret fører tilsyn med regionene og skal koordinere, bistå og oppmuntre i den utstrekning det blir anmodet om det, eller finnes ønskelig eller nødvendig. Dersom en region ikke får valgt lovlig styre, kan landsstyret ta de nødvendige beslutninger for å ivareta organisasjonens og de berørte medlemmenes interesser inntil landsmøtet kan behandle saken.
§ 10.6 Landsstyret skal opprette følgende faste komiteer med arbeidsoppgaver tilsvarende de internasjonale kommisjonene: Fagkomiteen (Professional Commission), Sosialkomiteen (Social Commission) og Kulturkomiteen (Cultural Commission), under ledelse av hver sin komiteleder.
§ 10.7 Landsstyret fastsetter selv sin arbeidsform og fordeler oppgavene, herunder ansvaret for de faste komiteene, mellom medlemmene, og kan i den forbindelse opprette særskilte arbeidsgrupper eller komiteer. Landsstyret fører tilsyn med sekretariatets arbeid.
§ 10.8 Presidenten er WC-delegat med visepresidenten som vararepresentant. Presidenten representerer seksjonen nasjonalt og internasjonalt. Landsstyret kan gi nærmere bestemmelse om ytterligere representasjon.
§ 10.9 Landsstyret fastsetter seksjonens adresse.
§ 10.10 Landsstyret besørger utgitt organisasjonens medlemsblad. Landsstyret forestår selv, eller skal godkjenne utgivelsen av trykksaker av enhver art.
§ 10.11 Landsstyret forbereder og innkaller til landsmøtet og fremsetter forslag til dagsorden.
§ 10.12 Landsstyret skal ha oppsyn med at IPAs offisielle emblemer brukes i samsvar med IPAs internasjonale regler.
§ 11 Sekretariatet

§ 11.1 Sekretariatet består av presidenten, generalsekretæren, assisterende generalsekretær og hovedkasserer. Presidenten er leder for sekretariatet og har dobbeltstemme ved stemmelikhet.  

§ 11.2 Sekretariatet forestår den daglige driften av seksjonen i henhold til lover og retningslinjer gitt av landsstyret, og møtes så ofte som det anses nødvendig. Etter presidentens bestemmelse kan ytterligere landsstyremedlemmer tilkalles til sekretariatsmøter. Det føres protokoll fra sekretariatsmøtene. Protokollen gjøres kjent for landsstyrets medlemmer
§ 11.3 Sekretariatet kan behandle og gjøre vedtak i kurante saker på vegne av landsstyret, og i saker det ikke er tid eller anledning å forelegge landsstyret. Når sekretariatet ikke er samlet i møte, blir det representert ved generalsekretæren. Saker som haster kan behandles ved telefonisk eller elektronisk kontakt mellom medlemmene. Alle vedtak og beslutninger skal protokolleres.
§ 12 Regioner
§ 12.1 Regionene er geografiske deler av IPA Norsk Seksjon, i samsvar med landsmøtets bestemmelse.
§ 12.2 Ved nedleggelse av regioner, fastsetter landsstyret hvordan det skal forholdes med regionens verdier.
§ 12.3 Innen en region kan det opprettes en eller flere grupper.
§ 13 Regionmøtet
§ 13.1 Regionmøtet er regionens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av februar. Innkalling skal skje med minst fire ukers varsel. Saker som ønskes behandlet sendes regionstyret innen to uker før møtet.
§ 13.2 Regionmøtet velger regionstyret som skal bestå av minst tre medlemmer:

Regionleder, sekretær og kasserer. I tillegg velges en revisor med vararepresentant og valgkomite på tre medlemmer. Gruppelederne har sete i regionsstyret med tale- og stemmerett. Dersom det ved forfall oppstår vakanser i gruppestyret, forholdes som anført i § 9.4, så langt det passer.

Medlemmene til regionstyrene velges for to år, med halvparten av medlemmene på valg hvert år. Regionleder velges for ett år. 

§ 13.3 Valgkomiteens begrunnede innstilling skal foreligge senest ved åpningen av møtet. Foreslåtte kandidater må ha sagt seg villig til å ta valg.
§ 13.4 Regionmøtet godkjenner opprettelse og nedleggelse av grupper, og grensene for disse.
§ 13.5 Regionmøtet behandler regionstyrets og gruppenes årsberetning og regnskap.
§ 13.6 Ekstraordinært regionmøte avholdes når regionstyret bestemmer eller etter krav fra minst ¼ av medlemmene innen regionen. Innkalling skal skje med minst to ukers varsel.
§ 13.7 Alle medlemmer i regionen har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på regionmøtet.
§ 14 Regionstyret
§ 14.1. Regionstyret skal initiere og iverksette tiltak til fremme av organisasjonens og medlemmenes interesse innen sitt geografiske område, og forestå samarbeidet med andre regioner. Det besørger underretning til landsstyret om alle arrangementer innen regionen, unntatt ordinære medlemsmøter.
§ 14.2. Regionstyret velger selv sin arbeidsform og fordeler arbeidet mellom medlemmene. Det holder møte så ofte det finner det nødvendig, og minst to ganger årlig. Regionsstyret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Det føres protokoll fra styrets forhandlinger.
§ 14.3 Regionstyret behandler gruppenes årsberetning og besørger revisjon av deres regnskap.
§ 14.4 Regionstyret besørger sin årsberetning, bilagt gruppenes årsberetninger, og revidert regnskap sendt landsstyret, sammen med referat fra regionmøtet, innen 15. mars samme år. 
§ 14.4(1) Regionstyret sørger for å gjennomgå og å samstemme regionens medlemsregister med seksjonens etter de retningslinjer landsstyret bestemmer, jf. § 4.3.
§ 14.5 Regionstyret behandler medlemmenes og egne forslag til landsmøtet. Forslag sammen med regionens bemerkninger sendes seksjonen minst fire uker før landsmøtet avholdes.
§ 14.6 Regionstyret velger inntil tre representanter til landsmøtet, og gir de nødvendige fullmakter.
§ 15 Grupper
§ 15.1 Innen en region kan og bør det opprettes grupper for å forestå arbeidet på det lokale plan.  
§ 15.2 En gruppe må minst ha fem medlemmer, og må velge leder, kasserer og minst ett styremedlem. Valget foretas på gruppemøtet som skal avholdes årlig før regionmøtet.
§ 15.3. Gruppestyret har møter etter behov. Lederen besørger gruppens årsberetning og regnskap sendt regionen umiddelbart etter gruppemøtet. 
§ 15.4. Ved nedleggelse av en gruppe fastsetter regionstyret hvordan det skal forholdes med gruppens verdier.
§ 16 Økonomi
§ 16.1 Regnskapsåret følger kalenderåret. Regnskapsførsel, revisjon, midlenes anbringelse, beholdningens størrelse og disposisjonsrett over organisasjonens midler m.v. fastsettes av landsmøtet i egen økonomiinstruks.
§16.2. Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke.
§ 16.3 Tiltak i regi av IPAs organer og som baseres på finansiering gjennom telefonsalg eller salg av reklame rettet mot næringslivet eller annen virksomhet som kan konkurrere med IPA Norsk Seksjons samarbeidspartnere, eller på annen måte forutsetter innbetalinger fra andre enn medlemmer som gjenytelse for reklame eller tjenester av enhver art, skal forelegges sekretariatet for godkjenning. 
§ 17 Utmerkelser og hederstegn. 
§17.1 Et medlem kan meddeles Æresmedlemskap i IPA Norsk Seksjon etter enstemmig innstilling fra æresmedlems- og hedersmerkeutvalget. Ethvert medlem av IPA Norsk Seksjon har forslagsrett. Utvalget skal avholde ett møte i løpet av landsmøteperioden og fastsetter selv sin arbeidsform. Det skal føres protokoll fra møtet som skal underskrives av alle tilstedeværende utvalgsmedlemmer. Utvalgets saker arkiveres i IPA Norsk Seksjons arkiv. Merke for æresmedlemsskap og tilhørende diplom fastsettes av landsstyret, jf §§ 4.2(3) og 9.8
§ 17.2 Før æresmedlemskap kan tildeles, skal æres- og hedersmerkeutvalget sende forslaget på kandidat til angjeldende regionstyre for uttalelse. 
§ 17.3 Enhver som har utført et særlig fortjenstfullt arbeid for organisasjonen, kan etter enstemmig innstilling fra æresmedlems- og hedersmerkeutvalget tildeles IPA Norsk Seksjons Hedersmerke. Ethvert medlem av IPA Norsk Seksjon har forslagsrett. 

De nærmere bestemmelser fastsettes av landsmøtet. Reglene om fremgangsmåten i §§ 9.8 og 17.2 gjelder også for Hedersmerket. Hedersmerket og tilhørende diplom fastsettes av landsstyret.

§ 18 Lovendringer og avstemninger
§ 18.1 Forslag om endring av IPAs lover må foreligge skriftlig minst 60 dager før landsmøtet og sendes til regionene, med begrunnelse og eventuelle kommentarer. Regionene skal behandle lovforslag i styremøte og bør forelegge dem for regionmøtet. Eventuelle bemerkninger sendes landsstyret senest 30 dager før landsmøtet. Landsmøtet behandler de fremlagte forslagene og tilsendte endringsforslag. Endringsforslag fremsatt ved behandlingen på landsmøtet kan godtas.
§ 18.2 Ved avstemninger i seksjonens organer som gjelder lover og oppløsning av seksjonen, samt ved valg og avstemninger gjelder § 8.4. så langt den passer.
§ 19 Oppløsning
§ 19.1 IPA Norsk Seksjon kan ikke oppløses så lenge minst 20 medlemmer skriftlig ønsker den opprettholdt. I motsatt fall skal forslag om oppløsning behandles på landsmøtet. Før behandling kan skje, må samtlige bestående regioner ha behandlet spørsmålet på sine regionsmøter med skriftlig avstemning. Denne paragraf må refereres på regionsmøtet og avstemningsresultatet skal fremgå av innkallingen til landsmøtet der spørsmålet skal avgjøres.
§ 19.2 Besluttes IPA Norsk Seksjon oppløst, avgjør landsmøtet hva som skal gjøres med organisasjonens eiendeler og midler.
§ 20 Ikrafttreden

Disse lover trer i kraft fra landsmøtet i Tromsø 24. mars 2001, sist endret ved landsmøte i Trondheim, 16. april 2016. Reglementer fastsatt med hjemmel i de tidligere statuttene fortsetter å gjelde med de endringer som måtte bli vedtatt.